Σχετικά Websites

Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών ιδρύθηκε το 1983 και είναι μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) καθώς και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κτηματικών Επαγγελμάτων (FIABCI) Στόχος του Συνδέσμου είναι να υποστηρίζει με διεκδικητικό και δυναμικό τρόπο την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων που παρέχουν κίνητρα στις επιχειρήσεις Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών να καινοτομούν και να αναβαθμίζουν την ποιότητα των προϊόντων τους, με σεβασμό στο περιβάλλον, ανοίγοντας νέες αγορές και επιτελώντας το ρόλο τους στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και αύξηση των θέσεων εργασίας.

http://en.lbda.com.cy 

Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ)

Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ) αποτελεί την ενοποίηση του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΕΚ) και του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κύπρου, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στην Κύπρο από το 1973 και 1959 αντίστοιχα. Στόχος της ενοποίησης είναι η δημιουργία ενός ισχυρού νέου Συνδέσμου ο οποίος θα εκπροσωπεί όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο.

http://semeek.org 

Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.)

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) ιδρύθηκε στις 25 Φεβρουαρίου του 1995 και ενεγράφη ως Συντεχνία (εργοδοτική) στο μητρώο του Εφόρου Συντεχνιών στις 20 Απριλίου του ιδίου έτους, εκπροσωπώντας τους Εργολήπτες – Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών (Σ.Ε.Ε.Ε.).

http://www.oseok.org.cy 

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας - Κύπρος

Η Παγκόσμια Βάση Δεδομένων της ILO για την Εργασιακή Ασφάλεια και Υγεία Νομοθεσία (LEGOSH) παρέχει μια εικόνα του ρυθμιστικού πλαισίου των κύριων στοιχείων της νομοθεσίας για την ΕΑΥ, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης και της διοίκησης της ΕΑΥ, των καθηκόντων και υποχρεώσεων των εργοδοτών, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εργαζομένων, της επιθεώρησης και της εφαρμογής , μεταξύ άλλων. Η δομή ταξινόμησης LEGOSH βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο 11 θεμάτων που ακολουθεί και καταγράφει το κύριο μέρος των βασικών προτύπων της ΔΟΕ, όπως η Σύμβαση Νο.155 της ΔΟΕ για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (1981) και τη Σύσταση Αρ. 164, Σύμβαση Αρ. 187 σχετικά με το διαφημιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (2006), τη Σύμβαση C081 για την Επιθεώρηση Εργασίας και άλλες τεχνικές συμβάσεις ως σημεία αναφοράς.

Link 

Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου (ΣΑΥΚ)

Ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου (ΣΑΥΚ) ιδρύθηκε στη Λευκωσία το Σεπτέμβριο του 1991 από 21 ιδρυτικά μέλη, με κύριο στόχο την ενεργή συμβολή και συμμετοχή του στην προσπάθεια για προαγωγή της ασφάλειας και υγείας στην εργασία για την προστασία των εργαζομένων και του ευρύτερου κοινού.

http://www.cysha.org.cy 

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η επίσημη Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις κυβερνητικές διαδικασίες και συναλλαγές με πολίτες / επιχειρήσεις.

Link 

Cyprus Scientific and Technical Chamber (ΕΤΕΚ)

The Cyprus Scientific and Technical Chamber (ΕΤΕΚ) is the statutory Technical Advisor to the State and is the umbrella organization for all Cypriot Engineers. It was established by Law 224/1990 and is a Public Law Body with an elected Governing Body. It has an office and a Service capable of promoting its objects.

https://www.etek.org.cy 

Department of Labor Inspections

The Department of Labor Inspection is one of the Departments of the Ministry of Labor, Welfare and Social Insurance.
The basic objective of the Department is the continuous and steadfast improvement of the Occupational Health and Safety standards, to ensure a satisfactory level of air quality and of the environment in general, the safeguard of the employees the public and the environment against ionized radiation hazards and chemical substances.

The Department’s strategy is put into force with the aid of the following working tools.

• Appropriate legislative framework.
• Appropriate market surveillance system.
• Promotion of accidents prevention through guidance, information and training.
• Incorporation of the issues the Department is dealing with in other policy areas e.g.
• Training, Employment, Agriculture, the Environment, Transport, etc

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/D653661DE90F9AB5C2257E4500336425?OpenDocument 

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εργαζομένων - Ελλάδα

Οι εργαζόμενοι έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζουν σύμφωνα με τις δυνατότητες ασφάλειας και υγιεινής του εαυτού τους και των άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις ενέργειες και τις παραλείψεις τους στην εργασία.

https://www.kepea.gr/article.php?id=286

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΙΕΑΔ) - Ελλάδα

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) είναι ένας δημόσιος οργανισμός, που λειτουργεί υπό την επίβλεψη του Ελληνικού Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Ιδρύθηκε το 2011, ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης της «Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε. (ΕΚΑΕ)» και της «Εργασίας Παρατηρητηρίου Έρευνας-Πληροφορικής Α.Ε. (ΠΑΕΠ)». Το Ινστιτούτο έχει εθνικό πεδίο, εδρεύει στην Αθήνα και έχει εννέα περιφερειακές δομές Η αποστολή της ΕΙΕΑΔ είναι να υποστηρίξει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όσον αφορά τις πολιτικές και τις δράσεις που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί για τους ανθρώπινους πόρους της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΙΕΑΔ υλοποιεί, παρακολουθεί και αναλύει θέματα της εργασίας αγορά και διά βίου μάθηση, και ιδίως η εξέλιξη και η διάρθρωση της απασχόλησης και της ανεργίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των εργασιακών σχέσεων και της αλληλεπίδρασης μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων για τον πληθυσμό στο σύνολό του ή για συγκεκριμένες ομάδες.

https://www.eiead.gr/

Σύλλογος Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος

Μετά από πολλά χρόνια εφαρμογής του θεσμού του Τεχνικού Ασφαλείας και την δραστηριοποίηση μεγάλου αριθμού συναδέλφων μας στο θεσμό αυτό, κρίθηκε αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας επιστημονικός – συνδικαλιστικός φορέας που σαν σκοπό θα έχει: -Την ανάδειξη και προώθηση του επαγγέλματος του Τεχνικού Ασφαλείας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. - Τη συμβολή στο διάλογο με την πολιτεία και τους φορείς σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας. - Την εκπαίδευση και την έρευνα. - Τη δημιουργία επιστημονικών ομάδων υποστήριξης (όπως διερεύνησης ατυχημάτων και μετρήσεων παραγόντων σε εργασιακούς χώρους). - Την προαγωγή επιστημονικών και ερευνητικών ανταλλαγών με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. - Την οργάνωση συναντήσεων, συνεδρίων, ημερίδων και προγραμμάτων κατάρτισης. - Την έντυπη και ηλεκτρονική επικοινωνία. - Τη νομική υποστήριξη και συμβουλευτική ενημέρωση των συναδέλφων.

https://stae.gr/

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) - Ελλάδα

Αρμοδιότητες του Σ.ΕΠ.Ε. είναι:

  • Να ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις/εκμεταλλεύσεις ως προς την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
  • Να προβαίνει σε ελέγχους, μετρήσεις, δειγματοληψίες και έρευνες για να διαπιστώσει αν τηρούνται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
  • Να ερευνά τα αίτια των θανατηφόρων και σοβαρών εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
  • Να εξετάζει τις υποβαλλόμενες καταγγελίες και αιτήματα εργαζομένων. Σημειώνεται ότι οι καταγγελίες υποβάλλονται γραπτά ή προφορικά, επώνυμα ή ανώνυμα.
  • Να επιβάλλει στους παραβάτες διοικητικές κυρώσεις ή να προσφεύγει στη δικαιοσύνη για επιβολή ποινικών κυρώσεων.
  • Να παρεμβαίνει συμφιλιωτικά για την επίλυση των ατομικών ή συλλογικών διαφορών εργασίας.
Οι Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. μπορούν να εισέρχονται ελεύθερα καθ' όλο το εικοσιτετράωρο σε όλους

https://www.sepenet.gr/liferayportal/archike

ΕΛΙΝΥΑΕ - Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας - Ελλάδα

To EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. είναι ο φορέας των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Με δράσεις και πρωτοβουλίες στην έρευνα, την πληροφόρηση, τη συμβουλευτική υποστήριξη και την εκπαίδευση, στηρίζει εργαζόμενους και επιχειρήσεις στις προσπάθειές τους για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. Αποτελεί τον κύριο φορέα συγκέντρωσης και διάχυσης γνώσης για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας (ΥΑΕ) στην Ελλάδα.

http://www.elinyae.gr