Βιβλιογραφία

Έκδοση

Βαρχαλάμα Έλλη-Σταμάτη Άντα (2012), Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ

Βιβλίο

Αληφραγκής Ηλίας (2018), Νέα εργασιακή νομοθεσία, Ασφαλιστική και συνταξιοδοτική, Εκδόσεις Βροτέας