Βιβλία

Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων - Κύπρος

Ο Οδηγός εκδίδεται στα πλαίσια του Έργου με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Υγιείς Επιχειρήσεις». Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία και την ευθύνη υλοποίησης φέρει η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Το εγχειρίδιο περιέχει όλες τις Διατάξεις που πρέπει να γνωρίζει ένας Υπεύθυνος Υγείας και Ασφάλειας.

Link  

Ασφάλεια στο εργοτάξιο - Ελλάδα

Λεπτομερής παρουσίαση των κινδύνων για τους εργαζόμενους σε εργοτάξιο. Απαιτήσεις ασφάλειας ανά φάση έργου και ανά εργασία, Επιθεώρηση Εργασίας 2007

Link

Πρώτες βοήθειες -Ελλάδα

Η παροχή των πρώτων βοηθειών στον άνθρωπο που αρρώστησε ξαφνικά ή τραυματίστηκε είναι μια απαιτητική και δύσκολη πολλές φορές διαδικασία. Προϋποθέτει γνώσεις, δεξιότητες και διαρκή ενημέρωση. Το φάσμα των επειγουσών καταστάσεων που μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει είναι ευρύ. Το εγχειρίδιο αυτό δίνει κατ’ αρχήν τις απαραίτητες γνώσεις για τη γρήγορη, ασφαλή και εμπεριστατωμένη εκτίμηση της κατάστασης του θύματος. Οι σοβαρότερες καταστάσεις που μπορεί να απειλήσουν τη ζωή περιγράφονται στα πρώτα κεφάλαια. Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση των συχνότερων επειγόντων της γενικής παθολογίας και της καρδιολογίας. Τα τραύματα, τα κατάγματα και οι χειρουργικού ενδιαφέροντος καταστάσεις αναπτύσσονται στο δεύτερο μισό του βιβλίου. Σε κάθε περίπτωση, ο σκοπός είναι να αναγνωριστεί έγκαιρα το πρόβλημα και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπισή του. Υπό αυτή την οπτική έχει γίνει η συγγραφή των κεφαλαίων, που προσβλέπει στην καθοδήγηση του εκπαιδευόμενου προς την επάρκεια και την αυτοπεποίθηση για την παροχή πρώτων βοηθειών. Συγγραφές του βιβλίου είναι ο Στυλιανός Παπαλεξάνδρης και εκδόθηκε το 2012 από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Link 

Μειώστε την καταπόνηση από τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων / Πληροφορίες για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους στον τομέα των κατασκευών- Ελλάδα

Γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων- Οι στόχοι της εκστρατείας και σε ποιους απευθύνεται, Σχετική νομοθεσία- Ποια μέρη του σώματος επιβαρύνονται κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, Επαγγελματική εκτίμηση κινδύνου, Βασική Γενική και Ειδική Νομοθεσία, Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Πληροφόρησης και Ελέγχου χειρωνακτική διαχείριση φορτίων 2008

Link

Ασφάλεια και υγεία στο εργοτάξιο

Το αντικείμενο αυτού του κώδικα είναι να αποτελέσει έναν πρακτικό οδηγό για την κατάρτιση ενός νομικού, διοικητικού, τεχνικού και εκπαιδευτικού πλαισίου για την ασφάλεια και την υγεία στην κατασκευή ως προς: α) την πρόληψη ατυχημάτων, ασθενειών και βλαβερών συνεπειών στην υγεία των εργαζομένων λόγω της απασχόλησης τους στην κατασκευή. β) την εξασφάλιση κατάλληλης μελέτης και εφαρμογής στα Έργα των κατασκευών. γ) παροχή μέσων ανάλυσης, από την άποψη της ασφάλειας, υγείας και συνθηκών εργασίας, διαδικασιών κατασκευής, δραστηριοτήτων, τεχνολογίας και χειρισμού και μέσων λήψης κατάλληλων μέτρων σχεδιασμού, ελέγχου και επιβολής. Το έγγραφο εκδόθηκε από το ΕΛΙΝΥΑΕ - Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, το 2001.

Link

Υγιεινή και ασφάλεια στο εργοτάξιο - Ελλάδα

Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι: «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ». Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος: «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στα γενικά και ειδικά προβλήματα που σχετίζονται με την εργασία. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η οργάνωση κατασκευών και η ασφάλεια των τεχνικών έργων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ισχύουσα νομοθεσία και οι γενικές οδηγίες ασφάλειας στο εργοτάξιο. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Στο δεύτερο μέρος: «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε σε τρία εργοτάξια με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων. Η εργασία εκδόθηκε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών Πειραιά, το 2007.

Link

Υγιεινή & ασφάλεια στον κατασκευαστικό τομέα

Η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων εντός εργοταξίου, αποτελεί υποχρέωση του Επιβλέποντος μηχανικού και του κατασκευαστή. Εκ φύσεως ένα εργοτάξιο κρύβει κινδύνους για το σύνολο του προσωπικού ακόμα και του πιο καταρτισμένου. Η εκ των προτέρων αναγνώριση τους , ο σχεδιασμός και υλοποίηση μέτρων ασφαλείας, ο συστηματικός έλεγχος τήρησης τους και η αναθεώρηση τους όταν αυτόν κριθεί απαραίτητο, συνθέτουν το τετράπτυχο της ολοκλήρωσης ενός έργου χωρίς ατυχήματα. Το βιβλίο εκδόθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου το 2015.

Link

Σύντομος οδηγός για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σε κτίρια και τεχνικά έργα - Ελλάδα

Ένας οδηγός που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους εργαζόμενους σε κτίρια και τεχνικά έργα.

Link