Εκπαιδευτικά Μαθήματα

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Κύπρος

Τα μαθήματα στοχεύουν στην παροχή γνώσεων σχετικά με τις πρώτες βοήθειες στην εργασία. Τα προγράμματα που προσφέρονται είναι αυτά που αναφέρονται στους Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) Κανονισμούς του 2009.

Link 

Εργασία σε ύψος με ασφάλεια - Ελλάδα

Αυτό το φυλλάδιο απευθύνεται σε εργαζόμενους και παρέχει απλές οδηγίες και συμβουλές για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων στο ύψος. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Link

Βιολογικοί παράγοντες στους χώρους εργασίας - Ελλάδα

Περίληψη εισήγησης σε σεμινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ, ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Link