Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων- Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας - Κύπρος

Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα- Βασικές πρόνοιες των περί Ασφαλείας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια Κανονισμών του 2002).

Link