Ενότητες Εργασίας

ΕΕ1. Διαχείριση και οργάνωση του έργου

Η ΕΕ1 στοχεύει στη διατήρηση του έργου εντός των συμφωνημένων χρονικών, δημοσιονομικών και ποιοτικών ορίων, υιοθετώντας ένα υγιές σύστημα διαχείρισης που ευθυγραμμίζει τις σχέσεις των εταίρων με την επίτευξη των στόχων του έργου. Η Συμφωνία Κοινοπραξίας διέπει τις σχέσεις εταίρων, το Εγχειρίδιο Έργου απεικονίζει τον οδικό χάρτη, οι ενδιάμεσες εκθέσεις, σε τακτά χρονικά διαστήματα, περιγράφουν την τεχνική και οικονομική εξέλιξη του έργου, ενώ η επικοινωνία και οι αποφάσεις θα απεικονίζονται στις ημερήσιες διατάξεις και στα πρακτικά.

ΕΕ2. Δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού και προσδιορισμού των βασικών ενδιαφερόμενων

Ο στόχος της ΕΕ2 είναι να προωθήσει το έργο, τις δραστηριότητές του και τα αποτελέσματά του στις ομάδες στόχους (400 YTX – 100 YTX σε κάθε χώρα εταίρου - και 400 εκπροσώπους εργοδοτών, τεχνικών επιμελητηρίων ή/και ΜΚΟ που ασχολούνται με την ενσωμάτωση των YTX στην αγορά εργασίας, καθώς και εκπροσώπους παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης) για να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του έργου. Οι δραστηριότητες του έργου, στις οποίες θα συμμετέχουν οι Ομάδες Στόχοι είναι: η ΕΕ4 που αφορά το εκπαιδευτικό υλικό, η ΕΕ5 που αφορά την πλατφόρμα και την ηλεκτρονική ‘εργαλειοθήκη’ και η ΕΕ6 που αφορά την on-line αξιολόγηση των δεξιοτήτων. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 1.000 άτομα θα συμμετάσχουν στην ΕΕ2, διαχέοντας τις πληροφορίες σχετικά με το In2C μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων στους ΥΤΧ, στους εργοδότες και σε σχετικούς ενδιαφερόμενους στις μετέχουσες χώρες. Τα εργαλεία επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν στο In2C περιλαμβάνουν ιστοσελίδα, σελίδα Facebook, αφίσες, φυλλάδια, δελτία τύπου και ενημερωτικά δελτία.

ΕΕ3. Προσδιορισμός καλών πρακτικών, αναγκών εργασίας και εμποδίων στον κατασκευαστικό τομέα

Σε αυτή την ΕΕ θα αξιοποιηθεί προηγούμενη εμπειρία των εταίρων σε προγράμματα που στόχευαν σε ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, μεθόδων και τεχνικών που θα διευκόλυναν την ενσωμάτωση ΥΤΧ στην αγορά εργασίας καθώς και στη βελτίωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μεταναστών και των ΥΤΧ μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και προγραμμάτων σπουδών που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς. Το σκεπτικό είναι να χρησιμοποιηθεί αυτή τη γνώση για να εντοπιστούν πρακτικές που αποδείχθηκαν χρήσιμες, αλλά και τα πιο κοινά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΥΤΧ στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Μια έρευνα πεδίου θα διεξαχθεί σε κάθε μετέχουσα χώρα. Η συγκριτική ανάλυση αυτών των ερευνών θα μας εξοπλίσει με τις βασικές γνώσεις για την εργασία μας στις επόμενες τεχνικές και αναπτυξιακές ΕΕ.

ΕΕ4. In2C εκπαιδευτικό πακέτο για ΥΤΧ

Ο στόχος αυτής της ΕΕ είναι να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης για ΥΤΧ που επιθυμούν να εργαστούν στον κατασκευαστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της βασικής γνώσης της γλώσσας της φιλοξενούσας χώρας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων οι οποίες θα τους καταστήσουν ικανούς να διαχειριστούν την επικοινωνία και τις πληροφορίες στο εργασιακό τους περιβάλλον. Χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες θα περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό είναι: ορολογία, τεχνικό λεξικό, κανονισμοί υγιεινής και ασφάλειας και εργασιακή νομοθεσία. Το πρόγραμμα σπουδών θα βασίζεται τόσο σε κείμενο όσο και σε οπτικό υλικό. Ένας αριθμός βασικών παραγόντων (πχ μηχανικοί, εργοδότες, κατασκευαστές κλπ) θα αξιολογήσει το εκπαιδευτικό υλικό παρέχοντας σχόλια.

ΕΕ5. In2C Ηλεκτρονική πλατφόρμα και ηλεκτρονική εργαλειοθήκη

Σε αυτή την ΕΕ θα αναπτυχθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα συμπεριλαμβάνει και μια ηλεκτρονική εργαλειοθήκη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα βασίζεται στην ιδέα ότι η γνώση θα πρέπει να διαχέεται και να διανέμεται ελεύθερα μέσω διαδικτυακών εφαρμογών προς όφελος των ενδιαφερομένων με τους ελάχιστους απαιτούμενους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση των πόρων. Θα παρέχονται δύο πολύγλωσσες εφαρμογές (για την ορολογία και το τεχνικό λεξικό). Η In2C πλατφόρμα θα φιλοξενεί μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, μια βάση δεδομένων βιβλίων, μεθοδολογιών, και βιβλιογραφικών αναφορών. 100 ΥΤΧ ανά χώρα θα δοκιμάσουν πιλοτικά την πλατφόρμα και τις εφαρμογές, οδηγώντας σε μια συνολική αξιολόγηση πλατφόρμας (στις τέσσερις χώρες).

ΕΕ6. In2C on-line εργαλείο αξιολόγησης δεξιοτήτων (SOnAT)

Το SOnAT είναι το εργαλείο που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της ΕΕ6 προκειμένου να εντοπίζονται οι υπάρχουσες δεξιότητες των ΥΤΧ και οι ανάγκες αναβάθμισης αυτών που θα καταστήσουν δυνατή την πρόοδό τους προς υψηλότερα προσόντα ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Θα παρέχεται ένα πιστοποιητικό με βαθμολογία το οποίο θα μπορεί να αναρτηθεί στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δεξιότητες των ΥΤΧ. Το SOnAT θα συνοδεύεται από έναν οδηγό χρήσης ενώ η ίδια ομάδα των 100 ΥΤΧ ανά χώρα θα συμμετάσχει στην πιλοτική πιστοποίησή του.

ΕΕ7. Κινητοποίηση εργοδοτών για την ενεργό προώθηση της ενσωμάτωσης των ΥΤΧ στο εργατικό τους δυναμικό

Η ΕΕ7 είναι το στάδιο στο οποίο θα δημιουργηθεί το απαραίτητο δίκτυο και μοντέλο επικοινωνίας, με βάση τις ανάγκες των ομάδων στόχων, που θα επιτρέψουν την αλληλεπίδραση μεταξύ εργοδοτών και ΥΤΧ. Θα γνωστοποιηθεί στους εργοδότες η ύπαρξη και η χρησιμότητα των In2C εργαλείων. Θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο εργοδοτών και μια εικονική πλατφόρμα διαδικτυακής επικοινωνίας που θα στοχεύει να ταιριάξει τους ΥΤΧ με εργοδότες στον κατασκευαστικό τομέα. Όλες οι δραστηριότητες θα προωθηθούν και θα διαδοθούν με συγκεκριμένο τρόπο, διοργανώνοντας σειρά εκδηλώσεων και εργαστηρίων. Οι δραστηριότητες θα ολοκληρωθούν με τη διοργάνωση ενός Ευρωπαϊκού Συνεδρίου που θα παρουσιάσει τη δέσμη των εργαλείων του In2C.