Διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας στην ΕΕ - Ελλάδα και Κύπρος

Οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 σχετικά με διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας προωθώντας πιο διαφανή και προβλέψιμη απασχόληση, διασφαλίζοντας παράλληλα την προσαρμοστικότητα στην αγορά εργασίας. Εισάγει ελάχιστα δικαιώματα και ενημερώνει τους κανόνες για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους εργαζομένους σχετικά με τις συνθήκες εργασίας τους. Η οδηγία συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Link